Grote fiscale voordelen (bijna gratis) !

Het gemiddeld ziekteverzuim is 4,45% in Nederland. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna € 160 aan directe kosten. Daar komen de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bovenop. Bron: CBS.

belastingdienst_stoelmassage_fiscale_voordelen

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond.
In het handboek loonheffingen (blz. 233) kunt u lezen dat de Belastingdienst massage op het werk erkent als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid van uw medewerkers. De uiteindelijke kosten voor de massages komen door de fiscale regelingen voor u beduidend lager uit.
Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

 • U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.
 • De massages opnemen in de werkkostenregeling.

Massage opnemen in uw arbo-plan

U kunt met een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten.
Arbo voorzieningen behoren fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek. U kunt daardoor de kosten van de massages volledig opvoeren als bedrijfskosten en kan de berekende BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De massages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt met de bovengenoemde fiscale voordelen.

In het handboek loonheffingen van de belastingdienst staat:

 • Een stoelmassage  is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:
  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing
  voor de werknemer.

Massage opnemen in de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan.
Deze regeling, die verplicht wordt gesteld per 1 januari 2015, vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen (VV&V) aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling mag u 1,6% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel zoals kerstpakketten, fiets van de zaak, bedrijfsfitness en massage.
Lees meer over de werkkostenregeling op de site van de belastingdienst.